Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení.

Účel

Primárním účelem je poskytnout klientům společnosti CFIG Financial a.s. se sídlem na adrese Sladkovského 767, 530 02 Pardubice, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 3872, jakožto subjektu s licencí samostatného nebankovního zprostředkovatele (informace týkající se oprávnění k činnosti můžete nalézt zde) jednoduchý, přehledný a srozumitelný informační nástroj, v kterém se dozví:

- co znamená GDPR a zpracování osobních údajů,
- jaká práva mají klienti v souvislosti se zpracováním osobních údajů,
- jaké osobní údaje o klientech společnost získává a zpracovává,
- za jakými účely společnost osobní údaje zpracovává,
- proč a kdy nahrává společnost telefonické hovory s klienty,
- jestli osobní údaje klientů společnost dále zpřístupňuje jiným subjektům,
- jak společnost zajišťuje ochranu zpracovávaných osobních údajů,
- kam a na koho se může klient obrátit v případě jakýchkoli pochybností o zpracovávání jeho osobních údajů.

Obecně k GDPR

Dne 25. května 2018 nabývá účinnosti nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, dnes již dobře známé pod zkratkou GDPR. GDPR poskytuje fyzickým osobám možnost účinně kontrolovat a chránit své vlastní osobní údaje. Správcům osobních údajů jsou tak ukládány mnohé povinnosti a fyzickým osobám jsou naopak posilovány jejich práva.

Co znamená zpracování osobních údajů?

Osobní údaje jsou veškeré informace o klientovi jako fyzické osobě na jejíchž základě ji lze identifikovat. Pro uvedení přikladu se jedná typicky o klientovo jméno, příjmení, rodné číslo, ale i telefonní číslo a mnoho dalších. Samotné zpracování osobních údajů v sobě zahrnuje nejrůznější druhy systematické činnosti s osobními údaji. CFIG Financial a.s. se sídlem na adrese Sladkovského 767, 530 02 Pardubice zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 3872 (dále jako "Společnost" nebo "Správce") tyto údaje uchovává, shromažďuje, ukládá na nosiče dat, používá, vyhodnocuje, třídí, likviduje apod. Všechny tyto činnosti s osobními klientskými údaji obnáší jejich zpracování.

Informace o vyřízení

Odpověď na podanou stížnost či reklamaci Společnost sdělí klientovi elektronicky nebo v méně závažných případech telefonicky, pokud takováto forma odpovědi bude pro klienta dostatečná a přiměřená povaze reklamace či stížnosti.
Písemnou odpověď na stížnost Společnost zašle klientovi pouze v případě, že tato forma odpovědi je klientem požadována. Náklady spojené s vyřizováním reklamací/stížností uplatněných klienty nese Společnost.

Jaká má klient práva?

Klient má právo kdykoliv požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o něm společnost zpracovává. K tomu je potřeba pouze vyplnění žádosti, která je ke stažení na tomto odkazu . Vyplněnou žádost je potřeba zaslat na tuto e-mailovou adresu: osobniudaje@cfigfinancial.cz Na žádost klienta je společnost povinna odpovědět bez zbytečného odkladu. V případech, kdy má klient jakoukoliv pochybnost o rozsahu nebo obsahu jeho zpracovávaných osobních údajů, má právo vyžádat si od společnosti vysvětlení. V případě zjištěných nedostatků může klient po společnosti požadovat bez zbytečného odkladu jejich opravu, doplnění nebo omezení zpracování. V případě, kdy má klient za to, že společnost zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s legislativou nebo uděleným souhlasem, má nárok požadovat po společnosti vymazání jeho osobních údajů. V případech, kdy je potřeba ke zpracování klientových osobních údajů jeho souhlas, klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Neudělení souhlasu nebo odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů není překážkou pro využívání služeb společnosti.

Jaké osobní údaje klientů společnost zpracovává?

Údaje, které se rozhodnete odeslat prostřednictvím kontaktního formuláře na našem portálu, mohou být automaticky odeslány Poskytovatelům (nebo také "Zpracovatelům", jejichž jmenný seznam poskytovatelů naleznete na konci tohoto souhlasu). Účelem předání a následného automatizovaného zpracování osobních údajů je vyřízení žádosti o poskytnutí finančních a jiných služeb, tedy aby zájemce byl kontaktován Poskytovatelem, a to s cílem vytvoření a předání dalších informací o tomto produktu (zejména o podmínkách poskytnutí finančního produktu, informací o poskytovateli finančního produktu apod.), vč. případné nabídky na sjednání smlouvy o poskytnutí takového finančního produktu (zejména smlouvy o spotřebitelském úvěru).

Příslušný Poskytovatel může Vámi vyplněné údaje použít k předběžnému posouzení, zda splňujete podmínky pro uzavření smlouvy o poskytnutí finančního produktu, o nějž jste projevil/a zájem, a to v souladu se zákonem č. 257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru. Za tímto účelem může Vámi vyplněné údaje použít:

• k porovnání s kritérii stanovenými Poskytovatelem pro poskytnutí příslušného finančního produktu (může se jednat např. o zjištění, zda splňujete požadavek bezdlužnosti apod.),

• k nahlédnutí do interního registru Poskytovatele,

• k nahlédnutí do registru SOLUS, Nebankovního registru klientských informací (dále jen „NRKI“), Bankovního registru klientských informací (dále jen „BRKI“), Centrální evidence exekucí provozovaná Exekutorskou komorou České republiky, do katastru nemovitostí, do Insolvenčního rejstříku zřízeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky (ISIR).

Poskytovatel může po obdržení údajů od Správce a po předběžném posouzení žadatele zvolit za účelem pokračování v žádosti také možnost telefonického kontaktování žadatele. Při předběžném posouzení může dojít k profilování subjektu pro posouzení úvěrového rizika a pro předcházení a odhalování podvodného jednání, příp. k automatizovanému rozhodnutí o tom, zda přistoupí Poskytovatel k dalšímu jednání o poskytnutí služby. Právním základem je jak plnění právní povinnosti, tak ochrana oprávněných zájmů Poskytovatele a zájmů a majetku klientů Poskytovatele. Pokud s výsledkem takového posouzení nesouhlasíte, máte právo vyjádřit svůj názor, příp. požádat Poskytovatele o tzv. „lidský přezkum“, což v praxi znamená, že Vaši žádost přezkoumá některý z pracovníků Poskytovatele.

Berete na vědomí, že s cílem zefektivnit a zjednodušit proces žádosti o poskytnutí finanční služby může Poskytovatel Vaše osobní údaje, které získá od Správce, předvyplnit do vlastního elektronického formuláře sloužícího k pokračování v žádosti o finanční produkt, a to v závislosti na technických a organizačních možnostech Správce a Poskytovatele.

Berete na vědomí, že Poskytovatel může informovat Správce o stavu Vaší žádosti o finanční službu pro účely vypořádání odměny, příp. o tom, zda na základě předaných údajů došlo mezi Vámi a Poskytovatelem k uzavření smlouvy o příslušném finančním produktu či nikoliv a o výši finálně poskytnutých prostředků.


Souhlas klienta, kdy je potřeba a kdy není?

Při uzavírání smlouvy a při jejím trvání musí společnost zpracovávat osobní údaje klienta zejména v souvislosti s plněním smlouvy, ale také pro soulad se svými zákonnými povinnostmi a ochranou svých oprávněných zájmů. Souhlas klienta se zpracováním osobních údajů tedy není potřeba, pokud:

- společnost plní své zákonné povinnosti, jež ji ukládá zejména zákon č. 257/2016 Sb. zákon o spotřebitelském úvěru,
- společnost provádí identifikaci a plní další povinnosti související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,
- jsou vyžadovány za účelem posouzení schopnosti klienta splácet poskytnutý úvěr,
- jsou vyžadovány na základě plnění smluvních povinností uzavřené s klientem, tento účel zahrnuje i předávání osobních údajů třetím osobám a Poskytovatelům, které společnost využívá pro plnění smluvních povinností,
- společnost chrání své práva a právem chráněné oprávněné zájmy,
- společnost uchovává a archivuje údaje dle platné právní legislativy.

V jiných než výše uvedených případech, již potřebuje společnost ke zpracování osobních údajů klienta jeho souhlas, poskytnutí takovéhoto souhlasu závisí zcela na klientovu svobodném rozhodnutí, poskytnutý souhlas lze následně kdykoliv odvolat. Společnost vyžaduje souhlas zejména pro zpracování osobních údajů pro tyto případy, aby:

- společnost nabízela a poskytovala základní osobní údaje klientů (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu) jiným poskytovatelům a zprostředkovatelům spotřebitelského úvěru za marketingovým účelem, aktuální seznam těchto třetích osob je dostupný na konci tohoto souhlasu.

Za jakými účely jsou zpracovány osobní údaje?

Účely zpracování osobních údajů klientů jsou tyto:

- splnění zákonných povinností v rámci odpovědného úvěrování,
- jednoznačná identifikace klienta v informačních systémech společnosti,
- posouzení klientovy schopnosti řádně splácet úvěr,
- zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů služeb SOLUS, NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klienta, ale také ochrana práv poskytovatele a ostatních uživatelů zmíněných služeb.

Jak společnost zajišťuje ochranu zpracovávaných osobních údajů?
Osobní údaje klientů společnost důsledně chrání. Ať již zpracovává společnost osobní údaje manuálně nebo prostřednictvím elektronických informačních systémů, využívá velmi přísné technické a procedurální postupy a kontroly. Veškeré osoby, jenž přicházejí s těmito osobními údaji v rámci svých pracovních nebo smluvních povinností ve vztahu ke společnosti do styku, prošly školením o všech svých povinnostech. Tyto osoby jsou zavázáné důsledně dodržovat všechny zásady odpovědného nakládání s osobními údaji v souladu s GDPR a vnitřními předpisy společnosti, a také o všech údajích a skutečnostech týkajících se klientů dodržovat mlčenlivost..

Zpřístupňuje společnost osobní údaje jiným subjektům?

I bez souhlasu klienta je společnost oprávněna zpřístupňovat údaje jiným subjektům, a to:

- v rámci plnění svých povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 257/2016 Sb. zákon o spotřebitelském úvěru, a to zejména soudů, dohledovému orgánu státní správy, orgánům činným v trestním řízení, správci daně, exekutorům, finančnímu arbitrovi nebo orgánům sociálního zabezpečení,
- svým zpracovatelům, to znamená osobám, s nimiž má společnost uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a které poskytují dostatečné technické a organizační garance zabezpečení ochrany poskytnutých údajů,
- dalším osobám, pokud to je nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů společnosti, to znamená soudům, exekutorům, dražebníkům, popřípadě orgánům činných v trestním řízení,
- osobám pověřeným ze strany společnosti k jejich plnění smluvních a zákonných povinností.

Na koho se může klient obrátit?

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek nebo stížností se může klient obrátit v první řádě přímo na společnost, a to buď:
prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu: osobniudaje@cfigfinancial.cz
nebo
prostřednictvím telefonní linky na čísle: 464 602 089
Dále se klient může obrátit kdykoliv a s jakýmkoliv podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Ke stažení: Odvolání souhlasu se zpracováním OÚ

Zasílání obchodních sdělení

V případě klientů nebo návštěvníků webu Správce, kteří vyplnili online kontaktní nebo poptávkový formulář a tím Správce získal jejich e-mail a telefonní číslo, nebo se dobrovolně přihlásili k odběru newsletterů s nabídkami Správce a jeho Zpracovatelů, zpracovává Správce těchto osob údaje v rozsahu e-mailu a telefonního čísla za účelem zasílání informací a novinek o službách a produktech Správce nebo Zpracovatelů. V případě, že od Správce nebo Zpracovatelů již nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli z jejich odběru zdarma odhlásit, a to kontaktováním na telefonní číslo 464 602 089 nebo na e-mailovou adresu osobniudaje@cfigfinancial.cz.

Seznam Zpracovatelů osobních údajů a poskytovatelů nebankovních úvěrů

CFIG Credit a.s.

Poskytovatel spotřebitelských úvěrů
IČO: 094 33 635
Adresa: Sladkovského 767, 530 02 Pardubice

ACEMA Credit Czech, a.s.

Poskytovatel spotřebitelských úvěrů
IČO: 261 58 761
Adresa: U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha.

Bona Fit, a.s.

Poskytovatel spotřebitelských úvěrů
IČO: 033 05 163
Adresa: Bělobranské náměstí 5, 530 02 Pardubice

COFIDIS s.r.o.

Poskytovatel spotřebitelských úvěrů
IČO: 271 79 907
Adresa/b: Bucharova 1423/6, 158 00 Praha

Fair Credit Czech s.r.o.

Poskytovatel spotřebitelských úvěrů
IČO: 044 55 835
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha

Home Credit a.s.

Poskytovatel spotřebitelských úvěrů
IČO: 269 78 636
Adresa: Nové sady 996/25, 602 00 Brno

PROFI CREDIT Czech a.s.

Poskytovatel spotřebitelských úvěrů
IČO: 618 60 069
Adresa: Klimentská 1216/46, 110 00 Praha

FlexiFin s.r.o.

Poskytovatel spotřebitelských úvěrů
IČO: 243 05 511
Adresa: Čechyňská 419/14a, Brno 602 00

Emma's Credit s.r.o.

Poskytovatel spotřebitelských úvěrů
IČO: 032 99 309
Adresa: Na Bojišti 1472/20, Praha 120 00

CFIG E-Commerce a.s.

Technické zpracování poptávky, správa domény a zasílání obchodních sdělení a nabídek
IČO: 108 51 437
Adresa: Sladkovského 767, Pardubice 530 02